En Etkili Silah Medya ve İletişim

EN ETKİLİ SİLAH: MEDYA ve İLETİŞİM

İletişim dünyası,  baş döndürücü bir hızda  değişmekte ve gelişmektedir. Gazete, sinema , radyo ve televizyonların ardından bugün internet, hayatımızın odak noktası haline gelmiştir.

İnternetin çok hızlı bir şekilde dünyada yaygınlaşmasıyla beraber gelişmiş ülkelerde bu alana yatırımlarını yoğunlaştırmışlardır.

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, dünyada en güçlü ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyada bu kadar etkili bir ülke olmasında Hollywood sinemasının katkısı oldukça fazladır.

PROPAGANDA MAKİNASI: SİNEMA

Sinema, yirminci yüzyılın teknik ve sanatsal yaşam tarzını etkileyen önemli buluşlarından birisidir. Sinema ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren geniş kitleler tarafından izlenmeye başlanmıştır. Sinema, başlangıçta sadece bir eğlence aracı olarak görülmüştür. Ancak çok geniş kitlelerin sinemaya olan yoğun ilgisini keşfeden propagandacılar, ideolojilerini daha geniş kitlelere yaymak isteyen insanlar, sinemayı bir araç olarak benimsemiş ve kendi amaçları için  kullanmaya başlamışlardır. Birçok ülke, kendi sinemasını oluşturmuş ve kendi sistemini, ideolojisini halkına benimsetmek adına sinemayı etkin bir şekilde kullanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin “özgürlükler ülkesi” olarak anılmasında Hollywood filmlerinin etkisi yadsınamaz bir gerçektir.

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI ve TEKNOLOJİK GELİŞİM

Amerika Birleşik Devletleri, geleneksel medya araçları aracılığı ile dünya üzerinde sürdürdüğü hakimiyeti, yeni medya araçları  ile de sürdürmeye devam etmektedir. Sosyal medya, her geçen gün daha fazla sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Sosyal medya aracılığı ile kitleler  toplu olarak harekete geçebilmekte, örgütlenebilmekte ve   ülkelerin rejim biçimlerini  ve siyasal iktidarlarını  değiştirici nitelikte faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Teknolojik alana yatırım yapan ülkeler, dünya siyasetinde  daha fazla belirleyici olmaktadırlar.

Bugün   gelişmiş ülkeler, yaygın bir şekilde  ellerinde bulundurdukları haber ağları aracılığı ile de dünyada olup biten olayları, kendi istedikleri biçimde  dünya  kamuoyuna aktarmaktadırlar.

Gelişmiş ülkeler, aynı zamanda sanatsal faaliyetleri çok etkili bir şekilde kullanarak dünya kamuoyunun şekillenmesinde etkili  olmaktadırlar.

TÜRKİYE’NİN DİZİ AÇILIMI

Türkiye’de, yıllar boyunca  medya ve teknoloji alanına maalesef gereken ilgi gösterilmemiş  ve bu alana yatırım yapılmamıştır. En etkili silah olan medya, adeta unutulmuş ve kullanılmamıştır.

Türkiye, son yıllarda medya alanında hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’de çekilen dizi filmler, başta Arap ülkeleri olmak üzere Balkanlar ve Güney Amerika ülkelerine ihraç edilmeye başlamıştır.

Türk dizilerini, bu ülkelerde izlemeye başlayan çok sayıda turist, Türkiye’yi ziyarete gelmeye başlamıştır.Türkiye’nin ekonomik gelişimine  ve turizm gelirlerinin artmasına diziler öncülük etmişlerdir.

TRT VE ANADOLU AJANSI GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE ÖNCÜLÜK EDECEK

TRT’nin öncülüğünde  son yıllarda çekilmiş olan Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını anlatan diziler, Türkiye’de ve dünyada ilgiyle izlenmektedir. Dizi filmler aracılığı ile Türkiye’nin tarihi mirası genç kuşaklara aktarılabilmektedir.Kendi tarihini ve kültürünü öğrenen kitleler heyecan duymakta ve Türkiye’nin daha güçlü olması için çalışarak harekete geçmektedirler.

Türkiye’nin kendini dünya ülkelerine tanıtabilmesi için TRT’nin  başta Arapça ve İngilizce dilleri olmak üzere farklı dillerde yayın yapmaya başlaması oldukça önemlidir.

Anadolu ajansının  geniş bir haber ağı kurarak varlık göstermesi, diğer uluslar arası haber ajansları ile rekabet edebilmesi ,Türkiye’nin kendisini dünyaya daha etkili bir şekilde aktarabilmesi ve anlatabilmesi açısından önemlidir.

MEDYA ALANINDA ÖNCÜ TÜRKİYE

Türkiye’nin dünya  siyasetinde daha etkili olabilmesi için sinema, televizyon dizileri ve  internet alanında daha fazla yatırım yapması gerekmektedir.

İnternet teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak yeni  projelere Türkiye’nin öncülük etmesi gerekmektedir.

“GELENEKÇİ YENİLİKÇİ” İLETİŞİM FAKÜLTESİ  HAZIR

Türkiye’de medya alanında yaşanan  hızlı gelişime paralel  olarak da bu alanda oluşacak istihdam açığını karşılamaya  yönelik olarak da çok sayıda İletişim Fakültesi açılmıştır.

İletişim fakültelerinin sayıca artması , kalite sorununu da beraberinde getirmiştir. İletişim Fakültelerinde öğrencilere sadece  teorik  bir şekilde eğitim vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Teori ile birlikte uygulamalı eğitimi de ağırlık verilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin çok zengin tarihi ve kültürel mirasının  da İletişim Fakültelerindeki öğrencilere öğretilmesi bir gerekliliktir. Maalesef Türkiye’de iletişim fakültelerinde Türkiye’nin tarihi  ve kültürel mirası  konusunda bir eğitim verilmemektedir. Bunun sonucu olarak çekilen  sinema filmleri, diziler konu anlamında batılı ülkelerin kültürel miraslarını Türk milletine aktarmakta ve taklitten öteye gidememektedir.

İletişim fakültelerinde kendi tarihini, kültürünü  bilen  aynı zamanda farklı medeniyetlerin tarihi kültürel değerlerini öğrenmiş öğrenci yetiştirilmesi bir zorunluluktur.

“Fikri Bağımsızlık”,  “İlim Ayrıcalıktır” sloganları ile yola çıkan ve  benimde Öğretim Üyesi olarak çalıştığım İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’nin en yeni İletişim fakültesi olarak;  Türkiye’nin tarihini, kültürünü çok iyi bilen, aynı zamanda farklı medeniyetlerin tarihi ve kültürünü  en iyi şekilde öğrenmiş  bu alanda öncü olacak yeni yönetmenler,gazeteciler, haber spikerleri, editörler, muhabirler, sosyal medya uzmanları, kurumsal İletişim yöneticileri  yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin rektörü Prof.Dr.Recep Şentürk’ün ifadesiyle “gelenekli yenilikçilik” ilkesi İletişim Fakültesinin misyonu olacaktır.Uluslararası Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kurulan İbn Haldun Üniversitesinde İletişim  Fakültesi öğrencilerine Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eğitim verilecektir. İletişim Fakültesinin seçkin bir  akademik kadrosu  bulunmaktadır.

Haber : Yrd.Doç.Dr. Ekrem ÇELİKİZ
İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi